Návrhy protikorozní ochrany a její údržby

  • posouzení životnosti ocelových konstrukcí

Posouzení životností ocelových konstrukcí by mělo sloužit pro vyloučení závažných chyb a vad při navrhování ocelových konstrukcí, jejich optimalizací pro minimalizaci korozních invektiv. Zájmem každého investora je prodloužení života konstrukce či výrobního celku na nejvyšší možnou dobu s co nejnižšími údržbovými náklady. Odhalením vad při navrhování konstrukce, v průběhu její montáže nebo při její pravidelné údržbě lze zvýšit její životnost až na dvojnásobek původního plánované doby. Do této kategorie spadá i změna podmínek korozního prostředí změnou povětrnostních podmínek, změnou výroby či působení jiných vlivů.

  • posouzení životnosti protikorozní ochrany

Plánování životnosti protikorozní ochrany je bezesporu jedním z nejdůležitějším bodem při stanovování životnosti technologického celku, infrastruktury či v řadě dalších případů, kdy povrchová ochrana slouží jako obětovaná vrstva, která čas od času potřebuje údržbu ať již formou oprav povrchových úprav či kompletní opravy odstraněním původních povlaků a nahrazení povlakem zcela novým. V řadě případů se stává, že již při návrhu protikorozní ochrany je chybně určeno prostředí nebo použitelnost nátěrových hmot či anorganických povlaků. Taktéž obdobný problém může nastat při projektu rekonstrukcí povlaků. V obou případech je nezbytně nutné dodržení stanovených pravidel, pro zajištění maximální životaschopnosti ochranných povlaků. Při posuzování se mimo základních pravidel jako jsou typ atmosféry a doby ovlhčení  berou do úvahy další skutečnosti rozhodující o místních podmínkách. Vše je prováděno v souladu s příslušnými normami, především EN ISO 12944, část 2.

  • návrhy protikorozní ochrany

Provádíme návrhy protikorozní ochrany ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy dle normy EN ISO 12944 část 3. Návrh protikorozní ochrany musí být zajištěn součinností funkčnosti stavby a jejím tvarem, minimalizaci tendencí ke koroznímu napadání a odpovídající povrchovou ochranou. Všechny části musí být dobře dostupné pro aplikaci protikorozní ochrany, inspekci a údržbě. Především jde o dosažení nezadržování vlhkosti, úsad a vody, eliminaci těsných míst, prohlubní, ostrých hran a vad svarů a dalších spojů. Rovněž se může velmi často vyskytovat nevhodné spojení šroubovými spoji, špatné usazení kotevních prvků či použití materiálů s různým elektrochemickým potenciálem. Odstraněním takových vad dokážeme předejít poškození nejen ochranného povlaku ale rovněž samotné konstrukce, čímž je zaručena optimální životnost v celém rozsahu.

  •  návrhy údržbových nátěrů

Již při návrhu první protikorozní ochrany by měl být vypracován plán údržby povrchové ochrany. Do tohoto plánu nepatří pouze obnovení nátěrů ale rovněž i jeho kontrola, mytí a průběžná údržba odpovídajícím způsobem. Pro kompletní  údržbové nátěry je rozhodující stávající stav konstrukce, zda-li se ještě finančně vyplatí s ohledem na plánované provozovaní technologie či konstrukce.  Rozhodující slovo má kvalita provádění pravidelných kontrol a údržbových prací na povlacích. Tak jako každé technologické zařízení má plánovanou odstávku, či automobil musí na prohlídku do servisu, tak i povrchová ochrana potřebuje podobnou péči, přestože se zdá tato ochrana jako pasivní.

  • návrhy opatření pro prodloužení životností povrchových ochran

Prodloužení životností lze dosáhnout mnoha finančně dostupnými způsoby od kvalitního návrhu ocelové konstrukce (viz. návrhy protikorozní ochrany). Tento soubor pravidel musí obsahovat jednotlivé kroky k optimalizaci všech postupů při návrhu nové protikorozní ochrany tak i při jejím zachování v průběhu životnosti.

  • návrhy konstrukčních řešení

Návrhy konstrukčních řešení vychází z normy ČNS EN ISO 12944, která uvádí jaké způsoby uložení prvků jsou nepřípustné, způsoby svařování a rozebíratelného spojování je možné použít bez budoucího poškození konstrukce a její protikorozní ochrany.