Laboratorní zkoušky povrchových úprav

 • mřížková zkouška přilnavosti

Principem zkoušky je vyřezat do nátěru mřížku, která se skládá z pravoúhlých řezů. Jednotlivé řezy musí projít nátěrem až k povrchu. Potom se místo řezu očistí kartáčkem a přiloží se adhezivní páska, která se následně odtrhne. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezivní pásky

Nože pro mřížkovou zkoušku jsou určeny pro měření přilnavosti  a křehkosti již vytvrzených laků nebo nátěrů. Pomocí nožů se vyřežou čtvercové (dle ISO) nebo kosočtvercové políčka mřížky, které se následně očistí tvrdým kartáčem. Mřížka provedená nožem musí být vyříznuta až na podklad! Následně porovnáme zbylá políčka dle tabulky uvedené v normě.

Některé případy vyžadují kromě očištění kartáčem ještě odtrhnutí zbylých políček pomocí adhezní pásky. Páska se přiloží na povrch ve směru jedněch z řezů a odtrhne se. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezní pásky

 

 • zkouška odolnosti nátěrových hmot

Zkoušky ohybem přes cylindrický trn se používají pro zjišťování odolnosti barvy, laku a podobných povlaků vůči praskání nebo odtrhávání povlaku z kovového panelu po ohnutí tohoto panelu kolem válcovitého trnu.  Toto měření se může používat jako jednoduchý test vyhovuje/nevyhovuje při použití válce o stanoveném průměru nebo jako postupné testování, kdy neustále používáme trny o menším průměru a sledujeme, kdy se objeví praskliny.

Zkoušky ohybem přes kónický trn se testují roztažitelnosti nátěrových povlaků na kovových panelech, které jsou přichyceny v určité pozici a ohýbány kolem kónického trnu válcovým rámem. Kromě roztažitelnosti povlaku, určuje také odolnost vůči praskání nebo oddělení povlaku od povrchu

Zkouškami IMPACT testem se testují odolnosti nátěrových hmot a práškových barev vůči popraskání a odlupování. Zkoušky jsou prováděny dle norem ISO 3272 nebo dle ASTM D2794, popř. je možná kombinace těchto zkoušek.

Zkouška hlouením Erichsen se provádí pro zjištění odolnosti mokrých a práškových nátěrových hmot vůči popraskání, tvoření trhlin a odtržení od kovového podkladu. Principem testu je vtlačování kuličky do testovaného vzorku a vyhodnocení porušení nátěru dle ISO 1520.

Dále je možné provést testování dalších druhů odolnosti jako jsou například Car wash simulator, proti otěru Multiprstovým testem, proti omývání, poškrábání a dalším mechanickým vlivům v průběhu životnosti nátěrových hmot.

 •  odtrhová zkouška přilnavosti

Zkoušky přilnavosti povlaků anorganických i z nátěrových hmot se provádí pro zjištění skutečného parametru přilnavosti mezi jednotlivými vrstvami nátěrových hmot nebo mezi povlakem a samotným povrchem. Tahové, nebo tahově adhezní zkoušky (v laboratoři nebo v terénu) s použitím odtahového přístroje jsou mocným a nenahraditelným nástrojem pro průkazné nebo kontrolní prověření kvality povrchů nebo povrchových úprav v rozličných oblastech průmyslu.

Kritický parametr všech povrchových úprav je kontaktní spára (nebo kontaktní spáry ve vícevrstvých systémech, odpovědná za účinnost spojení povrchové vrstvy s podkladem, stejně jako pro účinnost spojení jednotlivých vrstev úpravy navzájem. Úspěšné nanesení povrchové vrstvy je často podmíněno předchozí úpravou podkladu (nebo základní či předchozí vrstvy). Odtrhová zkouška je jedinou cestou, jak určit vhodnost úpravy podkladu (nebo předchozích vrstev) a jejich schopnost k úspěšnému nanesení další vrstvy.

 •  vizuální vlastnosti

Spektrofotometrem dokážeme velmi přesně změřit optické vlastnosti barev včetně lesku. Spektrofotometr poskytuje velmi přesné měření založené na spektrálním rozlišení. Jeho použití lze definovat jako velmi široké od průmyslových aplikací až po automobilový průmysl s výbornou opakovatelností a přesností ( při 10 měřeních na bílém podkladu odchylka max. 0,01DE). Měření lesku je možné provést tříúhlovým leskoměrem pod úhlem 20/60/85°.

                Dále je možné měřit opacitu povlaků ( světlost, temnost, průsvitnost apod.) za pomocí optické geometrie kolorimetru. Použití je vhodné pro průmysl prvovýroby kde je nezbytné zjištění kdyvosti nátěrových hmot či řazení odstínů pigmentovaných hliníkem.

Všechna tato měření slouží  ke stanovení základních optických vlastností povlaků.

 •  schnutí nátěrových hmot

Schnutí nátěrových hmot je možné určit pomocí lineárního přístroje. Tento přístroj stanovuje stupeň zaschnutí nátěrových hmot za určitou dobu testovacími hroty. Zkouška slouží k určení nebo prověření doby zasychání (tvrzení) nátěrových hmot. Z tohoto lze odvozovat skutečné doby zasychaní v aplikačních procesech mokrých nátěrových hmot.

 •  kvantometrický rozbor a metalografické výbrusy

Kvantometrem zjistíme velmi přesné a rychlé chemické složení ocelí a jejích slitin. Vhodné pro případy kdy neznáme přesné složení materiálů a tím ani následné jeho použití pod povrchové úpravy nebo popř. další využití.

 •  rozbor konfokálním mikroskopem LEXT

Konfokální laserový mikroskop OLYMPUS LEXT je určen pro ultra přesná měření a pozorování na nejvyšší úrovni spolehlivosti tak, aby vyhověla požadavkům zákazníků na rychlost, snazší ovládání a vyšší přesnosti. Umožňuje 3D pozorování i vysoce přesné 3D měření v reálném čase. Díky vynikajícímu rozlišení 0,12 µm a rozsahu zvětšení 120x až 14 400x je LEXT přímo určen k přímému zjišťování detailů povrchů. Díky připojení k PC je možné všechny výsledky ukládat nebo tisknout v barevných kopiích.

 •  zrychlené korozní zkoušky (atmosférické a klimatické)

Zajistíme provedení urychlených korozních zkoušek v certifikované laboratoři a to ve stanovení odolnosti v solné mlze ( ČSN EN ISO 4628-1-5,8; ČSN ISO 9227; ČSN EN ISO 7253 ), povětrnostní zkoušku pod UV lampou (ČSN EN ISO 4892-3; ČSN EN ISO 4628-1-5 ), zkoušku odolnosti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého (ČSN EN ISO 3231; ČSN EN ISO 4628-1-5,8; ČSN EN ISO 12944-6; ČSN ISO 6988 ) a další. Informace na vyžádání.

 •  stanovení znečištění konstrukcí a materiálů chloridy a mastnotami

Stanovíme dle normy ISO 8502 znečištění povrchu přítomností rozpustných solí na otryskaném povrchu před aplikacemi nátěrových hmot  a anorganických povlaků. Výsledná hodnota bude udána v mg/ m2.

Měření povrchového napětí  je vhodné, chceme-li zjistit zamaštění (snášivost ) podkladu před aplikacemi povrchových úprav všech typů. K tomuto účelu využíváme praktických pomůcek vhodných i pro použití v běžném provozu.

 •  stanovení korozní agresivity

Korozní agresivitu atmosféry stanovíme souborem postupů vhodných pro danou aplikaci. Především jde o stanovení korozní agresivitu ve speciálních prostředích jako jsou chemické a petrochemické provozy, průmyslové celky a další dosud nestanovené prostředí. Rovněž při změně technologií nebo nasazení nové výroby v průmyslové výrobě je velmi vhodné posoudit budoucí korozní zatížení s ohledem na okolní stávající vlivy. Vypočteme odhadované korozní úbytky, odhadneme životnost konstrukčních materiálu, popř. doporučíme materiály vhodné.

 •  hodnocení degradace nátěrů

Provedeme vyhodnocení degradace nátěrů a vad včetně předpokládané příčiny. Degradace nátěru je hodnocena dle EN ISO 4628 a EN ISO 21227. Zejména jde o tyto typy poškození nátěrů : prorezavění, puchýřkování, praskání a odlupování.